TSG DUURZAME SECTOR EN GEBIED PROCESONDERSTEUNING
De Coöperatie TSG Netwerk UA (Talent Sector & Gebied Netwerk) biedt proces- ondersteuning middels voor de praktijk ontwikkelde lokale, regionale en sectorale (remedial) procesmethodieken (onderwijs/training/coaching), waarbij kennis, kunde en vaardigheden in en vanuit het gebied zelf worden gebundeld in crisisbestendige werk- en gebied coöperaties, waarbij de waarde creatie ten dienste komt van het gebied, de bewoners / het maatschappelijk middenveld en het lokale MKB.

Het TSG Remedial Proces (onderwijskundige begeleiding)
De insteek is hier tweeledig: het permanent sturen op (innovatief) overleven van sectoren, branche(s), maatschappelijke instellingen en het gelijktijdig in samenhang bevorderen van de vitaliteit van het maatschappelijk middenveld binnen de Duurzame Wijk en (Stads-) Regio.

Hier is niet alleen sprake van ‘samen werken en samen leven’, maar vooral ook van begeleid en intensief ‘samen leren’. Samen leren in de Vitale Wijken Gebiedspraktijk door gezamenlijk de Burgers, het MKB, (Stads)Boeren, Overheid / Semioverheid en Grote Bedrijven.

Expliciet en bewust wordt rekening gehouden met de individuele en collectieve kennis, capaciteiten en ervaringen en dus met de individuele en collectieve ‘zones van de naaste ontwikkeling’.

Een projectmatige stijl, die wordt gecombineerd met een persoonlijke ontwikkeling- en leerstrategie, ten behoeve van de kostenefficiënte, robuuste en tijdige uitvoering van de afgesproken (gezamenlijke!) taakstelling voor gestructureerd maatschappelijk middenveld, sectoren en gebied.

Gebiedsgeoriënteerde participatiesamenleving.
De transformatie en het re-integratieprogramma van de wijk en de (stads-)regio (van onderdeel van de nationale welvaartsmaatschappij naar regionale participatiemaatschappij), wordt aangestuurd, door alle betrokkenen – in maatschappelijk, bedrijfskundig en bestuurlijk perspectief – te verenigen in acceptatie van een gezamenlijke gebiedsverantwoordelijkheid.

Het re-integratie vermogen van de regio
Het re-integratie vermogen van de Wijk en de (Stads-)Regio, is het vermogen om alle voor de wijk / regio relevante thema’s uit het pre-2009 tijdperk, te ontvlechten en opnieuw in te regelen, maar dan volgens het nieuwe paradigma van de duurzame regionale gebiedsgeoriënteerde participatiesamenleving.

TSG Proceslicenties
TSG biedt gebiedspartners de gelegenheid om procesrisico’s tijdig hanteerbaar te maken en te kanaliseren. Hiermede bevordert TSG de maatschappelijk bedrijfskundige en maatschappelijk bestuurlijke processtabiliteit in sector, wijk en regio.

TSG KernWaarden
De Coöperatie TSG Netwerk UA hanteert bij de initiatie en realisatie van projecten onder andere de volgende kernwaarden:

• het door lokale partijen (burger/mkb) gezamenlijk zelf ontwikkelen en zelf realiseren vanuit een wijk- of gebiedscoöperatie

• het creëren van een ‘level-playing-field’ en dus evenwaardigheid voor alle deelnemers vanuit respect en helderheid voor elkaars ‘belangen’

• deelnemers verblijven middels een onderwijskundig traject met elkaar in een lerende omgeving

• deelnemers tekenen een op de persoon opgestelde en ondertekende Integriteits- en Gedragscode

• het standaard inbedden van leer-/werktrajecten in uitvoeringsprojecten

• het normeren van (samen)werkprocessen en het daaraan verbinden van een certificeringslijn, borging en kwaliteits-KeurMerk

• het open en transparant rond- en doorrekenen van alle geldstromen ten aanzien van investering, kosten, exploitatie maar ook winst- en verdienmodel van en voor alle deelnemers zoals opdrachtgevers, uitvoerende partijen, investeerders en eindgebruikers

• geen doel middel omdraaiing

• project & proces due diligence

• transparantie in en binnen het aanbestedings- en bouwproces om alle partijen budgetair en met open vizier binnen de doelstelling te houden

• gele en rode kaart methode voor partijen die zich niet houden aan de (vooraf gezamenlijk vastgestelde) normen en spelregels, dit in een leeromgeving van Intervisie, Remedial Proces, Reconsiliation en indien nodig Legal Lawsuit

• in de uitvoering van projecten voor alle partijen een betaaltermijn van veertien dagen na factuurdatum

Bovenstaande zoals ook is vastgelegd in het TSG StructuurBoek.

Coöperatie TSG Netwerk UA
De Coöperatie TSG Netwerk UA beschikt over een netwerk van hoogwaardige adviseurs uit o.a. burgerparticipatie, onderwijs en training, city marketing, kwaliteit- en certificering, inkoop en aanbesteding, projectontwikkeling, advocatuur, bancaire sector (projectfinanciering, -investering en (her)verzekering) en forensisch onderzoek.